ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

про нас

Історія розвитку юридичної науки і освіти на юридичному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки тісно пов’язана з заснуванням і становленням університету. Навчання на факультеті спочатку забезпечували три кафедри: теорії та історії держави і права; політології; історії філософії. Першими викладачами юридичних дисциплін були переважно юристи-практики: Л. І. Міліщук, О. М. Фідря, Я. Г. Мацкевич, В. Г. Лончук – судді, В. Куренда, О. Кідиба – працівники прокуратури, А. С. Сухомлин – заступник прокурора Волинської області, О. М. Винокуров – заступник начальника управління юстиції Волинської облдержадміністрації, С. Ф. Сафулько – заслужений юрист України, В. А. Єлов – адвокат, керівник приватної юридичної фірми “Віталіна” та інші. 

Першим деканом правничого факультету було призначено кандидата філософських наук, доцента Віктора Львовича Пенько, заступником декана – старшого викладача Миколу Артемовича Кравчука

 У 1994 році юридичний факультет отримав ліцензію Міністерства освіти України на право підготовки фахівців напряму підготовки “Право” спеціальності “Правознавство”. 

Наказом № 16-К/В від 20 березня 1995 року створено кафедру правових дисциплін. Цим же наказом був прийнятий на посаду професора, завідувача кафедри правових дисциплін перший на Волині доктор юридичних наук, професор Долежан Валентин Володимирович. Його знають як відомого вченого, чудову людину та самовідданого працівника, що зробив значний вклад у cтановлення юридичного факультету. 

 У 1996 році на факультеті відкрито заочне відділення та аспірантуру. 

 Збільшення кількості студентів денної форми навчання, відкриття заочного відділення зумовили зміни у забезпеченні навчального процесу, а тому 3 жовтня 1997 року наказом № 64-К/В кафедру правових дисциплін правничого факультету було реорганізовано і на її основі створено дві кафедри: публічного права та приватного права. Завідувачем кафедри публічного права було призначено доктора юридичних наук, професора В. В. Долежана, а кафедри приватного права – кандидата юридичних наук, доцента С. Ф. Василюка. 

 У 1999 році деканом юридичного факультету призначено кандидата юридичних наук, доцента Василюка Степана Феодосійовича. 

 Правничий факультет здійснював підготовку спеціалістів за програмою вищих юридичних навчальних закладів України, а оскільки в офіційних документах і текстах нормативних актів вживалися слова “юрист” і “юридичний”, 18 листопада 1998 року наказом № 77-К/В (на підставі рішення вченої ради Волинського державного університету імені Лесі Українки від 4 листопада 1997 року (протокол № 5)) правничий факультет було перейменовано на юридичний. 

 В 2000 році з метою приведення структури юридичного факультету у відповідність з обсягами контингенту професорсько-викладацького складу та студентів, відповідно до дозволу Міністерства освіти і науки України № 55-5/615 від 14 квітня 2000 року, наказом ректора № 45-К (в) від 22 травня 2000 року на юридичному факультеті створено чотири кафедри: 

 – теорії, історії держави і права та конституційного права (зав. кафедри – к. ю. н., доцент В. С. Наливайко);

 – цивільного права і процесу (зав. кафедри – к. ю. н., доцент З. Ф. Самчук-Колодяжна);

 – кримінального права і процесу (зав. кафедри – к. ю. н., професор О. Г. Колб);

 – трудового, аграрного та екологічного права (зав. кафедри – к. ю. н., доцент І. М. Якушев).

 Деканом факультету у 2003-2012 роках був кандидат юридичних наук, доцент Якушев Ігор Михайлович.

 Згідно наказу ректора від 13 січня 2006 року № 9-К/В кафедра теорії, історії держави і права та конституційного права була поділена на дві кафедри: 

 – теорії та історії держави і права (зав. кафедри – к. ю. н., доцент В. С. Наливайко);

 – конституційного, адміністративного та фінансового права (зав. кафедри – к. ю. н., доцент А. В. Духневич)

 Рішенням ДАК від 23 лютого 2012 року (протокол № 93) Волинський національний університет імені Лесі Українки акредитований з галузі знань  0304 Право напряму та спеціальності “Правознавство” освітньо-кваліфікаційних рівнів 6.030401 (бакалавр) та 7.03040101 (спеціаліст) за четвертим рівнем, а також згідно рішення ДАК від 4 червня 2009 року (протокол № 78) – акредитований зі спеціальності “Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 8.060101(магістр).

 Згідно наказу ректора від 1 липня 2013 року № 84-К/В (на підставі рішення вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від 27 червня 2013 року (протокол № 1)) кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права ліквідовано.

 У 2013 році деканом юридичного факультету призначено кандидата юридичних наук, доцента Лабу Оксану Василівну.

 У цьому ж році факультет розпочав підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 З 2013 року на юридичному факультеті Східноєвропейського національного університету функціонують три кафедри:

 – теорії та історії держави і права (зав. кафедри – доктор юридичних наук, професор Яцишин Михайло Михайлович);

 – цивільно-правових дисциплін (зав. кафедри – доктор юридичних наук, доцент Духневич Андрій Вікторович);

 – кримінального права і процесу (зав. кафедри – к. ю. н., доцент Фідря Юлія Олександрівна).

У жовтні 2020 році деканом юридичного факультету було обрано кандидата юридичних наук Демчука Антона Михайловича.

У цьому ж році відбулись і структурні зміни факультету.Було створено кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права, яку очолив доктор юридичних наук - Книш Сергій Володимирович.

Було створено і нові лабораторії:

  • Науково-дослідна лабораторія дослідження проблем протидії насильству (керівник лаб. - к.ю.н., доц. Зарадюк З.В. )

  • Навчально-наукова лабораторія медіації та відновного правосуддя (керівник лаб. - к.ю.н., доц. Карпінська Н.В.)