top of page

Міжнародна діяльність 

logo-umcs.jpg

UMCS

(POLAND)

Без названия (1).png

Old Polish University

(Poland)

UMOWA

2016

images (1).png

University of Rzeszów

(Poland)

UMOWA

2016

logo.jpg

University of Tech

(Poland)

UMOWA

2017

chenstohow.png

Akademia Polonijna

(Poland)

UMOWA

2015

channels4_profile.jpg

WSH

(Poland)

UMOWA

2018

The-John-Paul-II-Catholic-University-of-Lublin-KUL-logo.png

KUL

(Poland)

UMOWA

2014

Lazarski_University.png

LAZARSKI UNIVERSITY

(Poland)

UMOWA

2022

unnamed (2).jpg

Jan Dlugosz University

(Poland)

UMOWA

2021

завантаження.jpg

 S. Wyszyński University

(Poland)

UMOWA

2019

AS_267471821443081_1440781659267_l.png

Akademia Pomorska

(Poland)

UMOWA

2019

images_edited.jpg

UAM

(Poland)

UMOWA

2022

sosnowiec.jpg

School Humanitas

(Poland)

UMOWA

2015

images.png

WSEI

(Poland)

UMOWA

2019

завантаження (1).jpg

University of Bialystok

(Poland)

UMOWA

2018

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

про нас

Історія розвитку юридичної науки і освіти на юридичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки тісно пов’язана з заснуванням і становленням університету. Навчання на факультеті спочатку забезпечували три кафедри: теорії та історії держави і права; політології; історії філософії. Першими викладачами юридичних дисциплін були переважно юристи-практики: Л. І. Міліщук, О. М. Фідря, Я. Г. Мацкевич,       В. Г. Лончук – судді, В. Куренда, О. Кідиба – працівники прокуратури, А. С. Сухомлин – заступник прокурора Волинської області, О. М. Винокуров – заступник начальника управління юстиції Волинської облдержадміністрації,     С. Ф. Сафулько – заслужений юрист України, В. А. Єлов – адвокат, керівник приватної юридичної фірми “Віталіна” та інші. 

Першим деканом правничого факультету було призначено кандидата філософських наук, доцента Віктора Львовича Пенько, заступником декана – старшого викладача Миколу Артемовича Кравчука

 У 1994 році юридичний факультет отримав ліцензію Міністерства освіти України на право підготовки фахівців напряму підготовки “Право” спеціальності “Правознавство”. 

Наказом № 16-К/В від 20 березня 1995 року створено кафедру правових дисциплін. Цим же наказом був прийнятий на посаду професора, завідувача кафедри правових дисциплін перший на Волині доктор юридичних наук, професор Долежан Валентин Володимирович. Його знають як відомого вченого, чудову людину та самовідданого працівника, що зробив значний вклад у cтановлення юридичного факультету. 

 У 1996 році на факультеті відкрито заочне відділення та аспірантуру. 

 Збільшення кількості студентів денної форми навчання, відкриття заочного відділення зумовили зміни у забезпеченні навчального процесу, а тому 3 жовтня 1997 року наказом № 64-К/В кафедру правових дисциплін правничого факультету було реорганізовано і на її основі створено дві кафедри: публічного права та приватного права. Завідувачем кафедри публічного права було призначено доктора юридичних наук, професора В. В. Долежана, а кафедри приватного права – кандидата юридичних наук, доцента С. Ф. Василюка. 

 У 1999 році деканом юридичного факультету призначено кандидата юридичних наук, доцента Василюка Степана Феодосійовича. 

 Правничий факультет здійснював підготовку спеціалістів за програмою вищих юридичних навчальних закладів України, а оскільки в офіційних документах і текстах нормативних актів вживалися слова “юрист” і “юридичний”, 18 листопада 1998 року наказом № 77-К/В (на підставі рішення вченої ради Волинського державного університету імені Лесі Українки від 4 листопада 1997 року (протокол № 5)) правничий факультет було перейменовано на юридичний. 

 В 2000 році з метою приведення структури юридичного факультету у відповідність з обсягами контингенту професорсько-викладацького складу та студентів, відповідно до дозволу Міністерства освіти і науки України № 55-5/615 від 14 квітня 2000 року, наказом ректора № 45-К (в) від 22 травня 2000 року на юридичному факультеті створено чотири кафедри: 

 – теорії, історії держави і права та конституційного права (зав. кафедри – к. ю. н., доцент В. С. Наливайко);

 – цивільного права і процесу (зав. кафедри – к. ю. н., доцент З. Ф. Самчук-Колодяжна);

 – кримінального права і процесу (зав. кафедри – к. ю. н., професор О. Г. Колб);

 – трудового, аграрного та екологічного права (зав. кафедри – к. ю. н., доцент І. М. Якушев).

 Деканом факультету у 2003-2012 роках був кандидат юридичних наук, доцент Якушев Ігор Михайлович.

 Згідно наказу ректора від 13 січня 2006 року № 9-К/В кафедра теорії, історії держави і права та конституційного права була поділена на дві кафедри: 

 – теорії та історії держави і права (зав. кафедри – к. ю. н., доцент В. С. Наливайко);

 – конституційного, адміністративного та фінансового права (зав. кафедри – к. ю. н., доцент А. В. Духневич)

 Рішенням ДАК від 23 лютого 2012 року (протокол № 93) Волинський національний університет імені Лесі Українки акредитований з галузі знань  0304 Право напряму та спеціальності “Правознавство” освітньо-кваліфікаційних рівнів 6.030401 (бакалавр) та 7.03040101 (спеціаліст) за четвертим рівнем, а також згідно рішення ДАК від 4 червня 2009 року (протокол № 78) – акредитований зі спеціальності “Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 8.060101(магістр).

 Згідно наказу ректора від 1 липня 2013 року № 84-К/В (на підставі рішення вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від 27 червня 2013 року (протокол № 1)) кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права ліквідовано.

 У 2013 році деканом юридичного факультету призначено кандидата юридичних наук, доцента Лабу Оксану Василівну.

 У цьому ж році факультет розпочав підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 З 2013 року на юридичному факультеті Східноєвропейського національного університету функціонують три кафедри:

 – теорії та історії держави і права (зав. кафедри – доктор юридичних наук, професор Яцишин Михайло Михайлович);

 – цивільно-правових дисциплін (зав. кафедри – доктор юридичних наук, доцент Духневич Андрій Вікторович);

 – кримінального права і процесу (зав. кафедри – к. ю. н., доцент Фідря Юлія Олександрівна).

У жовтні 2020 році деканом юридичного факультету було обрано кандидата юридичних наук Демчука Антона Михайловича.

У цьому ж році відбулись і структурні зміни факультету.Було створено кафедру конституційного, адміністративного та міжнародного права, яку очолив доктор юридичних наук - Книш Сергій Володимирович.

Було створено і нові лабораторії:

  • Науково-дослідна лабораторія дослідження проблем протидії насильству (керівник лаб. - к.ю.н., доц. Зарадюк З.В. )

  • Навчально-наукова лабораторія медіації та відновного правосуддя (керівник лаб. - к.ю.н., доц. Карпінська Н.В.)

Затверджено

Вчена рада юридичного факультету

Протокол №1 від 15 вересня 2021 року

Стратегія розвитку юридичного факультету
на 2021-2025 роки

ВІЗІЯ:

ґрунтуючись на міжнародних ідеях суспільства знань й принципах європейської інтеграції - розбудовуємо потужний регіональний центр якісної юридичної освіти та формуємо правове майбутнє країни

 

МІСІЯ:

примножувати людський капітал через:

•        підготовку фахівців з високим рівнем правових знань, правосвідомості, правової культури задля вирішення проблем суспільства правовими засобами та досягнення цілей правопорядку

•        постійне підвищення кваліфікації викладачів, студентів та аспірантів, ґрунтуючись на засадах сталого розвитку, інформаційного суспільства та цифрових технологій

•        наукові дослідження та інноваційну діяльність у форматі «освіта - наука - держава - бізнес»

•        формування системного світогляду, лідерства, служіння суспільству та розуміння ролі й внеску кожного у розбудову правового майбутнього країни.

 

ЦІННОСТІ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Поділяючи базові цінності ВНУ (людина та її гідність; знання та інтелект; лідерство та високі стандарти; громадянська позиція, соціальне служіння та відповідальність перед суспільством; культура, етичність і толерантність; особистісна та академічна доброчесність, етична поведінка; інноваційне мислення; професіоналізм та старанність; постійне удосконалення; рівність, різноманіття та інклюзія; партнерство і співпраця; сталий розвиток), юридичний факультет у своїй діяльності орієнтується також на наступні цінності:

1.       Системне світорозуміння

2.      Права людини та громадянина в умовах глобалізації

3.      Публічно-сервісна держава та європейські принципи публічного адміністрування (децентралізація, деконцентрація, субсидіарність)

4.      Рівний доступ до знань, юридичної освіти та правничих професій

5.      Ліквідування цифрової та когнітивної нерівності громадян, регіонів, усієї держави в умовах розбудови глобального інформаційного суспільства, заснованого на знаннях та цифровій економіці

6.      Якість юридичної освіти

7.      Правосвідомість, правова культура, правове виховання

8.      Інформаційна, економічна та екологічна культура юриста

9.      Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста

 

 

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Діяльність юридичного факультету ґрунтується на базових принципах

1.       «студентоцентризм»

2.      Стратегічний орієнтир на «сталий розвиток» держави та регіонів

3.      Взаємопов'язаний розвиток, як баланс та узгодженість стратегії розвитку університетського комплексу, що включає коледжі та факультети

4.      Інтеграційна спрямованість, гнучкість у відповідь на зміну обставин, які легше за все будуть досягатися наявністю спільної зацікавленості та постійного зворотного зв'язку надавача освітніх послуг (факультету), отримувача освітніх послуг (студента, аспіранта) та інших стейкхолдерів (підприємств, установ, організацій, де працюватимуть випускники тощо)

5.      Інноваційність, яка стосуватиметься не тільки запровадження нових технологій навчання, а і формування нового підходу до надання освітніх послуг (наприклад, орієнтація на замовника через використання «е-learning»)

6.      Консенсус та компроміси як основні провідники фінальних рішень на всіх ієрархічних рівнях прийняття управлінських рішень.

 

ЦІЛІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Цілі стратегічного розвитку (та індикатори прогресу) юридичного факультету цілком узгоджуються із відповідними цілями Волинського національного університету імені Лесі Українки, уточнюючи та доповнюючи деякі з них

1.       НАВЧАННЯ

ЦІЛЬ 1.

Розширення навчальних можливостей студентів через розвиток форм здобуття освіти та освітнього середовища.

ЗАВДАННЯ:

1.       Розробка освітніх програм , що реалізуються за дуальною формою

2.      Збільшення освітнього компоненту у Moodle, які пройшли внутрішню атестацію

3.      Впровадження спеціальностей, що мають ОП за трьома рівнями вищої освіти

4.      Формування міждисциплінарних програм

5.      Формування програм подвійних дипломів

ЦІЛЬ 2.

Розвиток академічних та професійних траєкторій в єдиній освітній системі Волинського національного університету імені Лесі Українки (університет та позабазові структурні підрозділи) через розвиток загальної культури, загальнолюдських цінностей, правового та екологічного виховання, патріотизму, підприємництва, творчий та фізичний розвиток студентів; гармонізацію та узгодження оп за рівнями освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії); інтеграцію навчання та дослідження

ЗАВДАННЯ:

1.       Моніторинг спеціальностей на факультеті, що реалізуються на різних рівнях освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії), за якими узгоджено компетентності та програмні результати навчання

2.      Моніторинг випускників коледжів, які продовжують навчання на наступному рівні на юридичному факультеті ВНУ

ЦІЛЬ 3.

Розвиток навчання упродовж життя у взаємодії з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами через реалізацію програм професійного навчання, підвищення кваліфікації, особистісного та кар'єрного розвитку (неформальна освіта)

ЗАВДАННЯ:

1.       Моніторинг кількості програм/слухачів професійного навчання (training courses) для різних цільових груп (жінки, безробітні тощо)

2.      Моніторинг кількості програм/слухачів особистісного та кар'єрного розвитку

3.      Моніторинг кількості програм /слухачів підвищення викладацької майстерності викладачів

ЦІЛЬ 4.

Розширення конкурентних переваг студентів через удосконалення фахової підготовки: урахування вимог професійних стандартів, посилення партнерства з бізнесом, розвиток підприємницьких навичок

ЗАВДАННЯ:

1.       Розробка та моніторинг ОП, що реалізуються за дуальною формою

2.      Розробка та моніторинг програм, які пройшли професійну акредитацію

3.      Збільшення та моніторинг досліджень, виконаних аспірантами в межах оп ііі рівня

4.      Формування та розвиток стартап-інкубатору у сфері юридичних послуг

5.      Моніторинг студентів, що поєднують навчання та роботу за спеціальністю

6.      Забезпечення участі студентів у національних та міжнародних чемпіонатах щодо вирішення реальних бізнес-кейсів, що сприятиме посиленню мотивації студентів (моральної, матеріальної).

ЦІЛЬ 5.

Розвиток студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання через:

а) розвиток викладацької майстерності;

б) удосконалення процедури формування індивідуальних освітніх траєкторій;

в) формування політики оцінювання, що сприяє максимальному залученню студентів до творення свого навчального процесу

ЗАВДАННЯ:

1.       Ініціювання проходження закордонного стажування викладачами та моніторинг кількості викладачів, які його пройшли

2.      Ініціювання проходження професійного стажування та моніторинг кількості викладачів, які його пройшли

3.      Збільшення кількості викладачів, які мають сертифікат, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою не нижче В2

4.      Ініціювання проходження курсів підвищення викладацької майстерності (внутрішньої та зовнішньої) та моніторинг викладачів, які їх пройшли

5.      Формування цифрових компетенцій викладачів, студентів та аспірантів (передусім, за допомогою організації участі у національній онлайн-платформі з цифрової грамотності)

6.      Створення умов для опитування студентів, аспірантів за освітніми програмами й дисциплінами та постійний моніторинг результатів опитування

7. Створення можливостей для включення дисциплін інших спеціальностей у комплекс вибіркових дисциплін студентів й аспірантів та моніторинг їх кількості

ЦІЛЬ 6.

Розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освіти (у тому числі, удосконалення процедури відслідковування кар'єрного шляху випускників, визнання результатів навчання отриманих у неформальній та неформальній освіті); запровадження автоматизованої системи опитування студентів щодо вивчення дисциплін та освітніх програм; запровадження формування довідників за ОП для студентів.

ЗАВДАННЯ:

1.       Співпраця із Асоціацією випускників юридичного факультету

2.      Моніторинг результатів опитування випускників за допомогою автоматизованої системи

3.      Забезпечення інституційної акредитації

4.      Впровадження ініціативи міністерства освіти і науки України щодо розвитку практичної освіти і методу «case-study» в освітньому процесі

ЦІЛЬ 7.

Розширення можливостей для реалізації студентами права на академічну мобільність через:

а) формування в освітніх програмах «вікон мобільності»,

б) розвиток стратегічних комунікацій з партнерами як вітчизняними, так і закордонними

ЗАВДАННЯ:

1.       Створення умов для участі студентів, що навчаються за освітньою програмою, у програмах академічної мобільності за видами та моніторинг їх кількості

2.      Створення умов для участі студентів інших ЗВО (в тому числі іноземних), які обрали ОП юридичного факультету ВНУ для програми академічної мобільності, та моніторинг їх кількості

2.      НАУКА

ЦІЛЬ 8.

Посилення впливу наукової діяльності юридичного факультету ВНУ на розвиток світової науки, зокрема в пріоритетних наукових напрямах (з високим потенціалом розвитку)

ЗАВДАННЯ:

1.       Збільшення публікацій у Scopus та SCOPUS та Web of Science Corecollection

2.      Забезпечення нормалізованого за галузями і усереднененого індексу цитування (Field- Weighted Citation Impact);

3.      Збільшення кількості наукових монографій у престижних видавництвах (SENSE категорії а, в, с);

4.      Входження та активізація участі у діяльності міжнародних освітніх організацій та міжнародних освітніх рейтингів QS, Times HE)

ЦІЛЬ 9.

Посилення інтеграції у світовим науковим простір через науково- дослідну співпрацю з всесвітньо відомими університетами та науковими установами, зокрема у пріоритетних наукових напрямах

Завдання:

1.       Розробка наукових статей у співавторстві із зарубіжними вченими(Collaboration)) та підвищення їх відсотку

2.      Підвищення нормалізованого індексу цитування наукових статей, опублікованих у співавторстві із закордонними партнерами

3.      Збільшення міжнародних дослідницьких грантів, здобутих науковцями юридичного факультету

Ціль 10.

Трансфер знань та технологій

Завдання:

1.       Реєстрація авторських прав на результати наукових досліджень (статті, монографії)

2.      Моніторинг заявок, поданих на надання охоронних документів протягом року

ЦІЛЬ 11.

Вдосконалення наукової інфраструктури через науково-дослідну співпрацю із бізнесом, посилення грантової діяльності (як в межах україни, так і за рахунок міжнародних грантів)

Завдання:

1.       Збільшити обсяг фінансування за грантовими проектами для розвитку наукової інфраструктури юридичного факультету

2.      Підвищити частку надходжень від наукової та грантової діяльності на одного науково-педагогічного (наукового) працівника юридичного факультету

3.      Збільшити обсяг фінансування лабораторного обладнання (у тому числі ікт) юридичного факультету

ЦІЛЬ 12.

Підвищення рівня представленості наукових та освітніх здобутків академічної спільноти юридичного факультету за кордоном

Завдання:

1.       Збільшення представництва науковців юридичного факультету:

1) на міжнародних форумах, конференціях;

2) в редколегіях міжнародних індексованих журналів;

3) в експертних комісіях міжнародних грантових програм (горизонт 2020, еразмус+ та ін.);

4) в міжнародних акредитаційних комісіях та ін.

2.      Збільшення кількості публікацій науковців юридичного факультету європейськими мовами в закордонних видавництвах;

3.      Зростання індексу міжнародної цитованості науковців юридичного факультету.

ЦІЛЬ 13.

Розширення участі молодих вчених у проведенні наукових досліджень національного та світового рівнів

Завдання:

1.       Формування нових та розвиток існуючих наукових шкіл юридичного факультету за участі молодих вчених

2.      Збільшити кількість наукових проектів, підготовлених колективами молодих науковців юридичного факультету або за їх участі

3.      Збільшити відсоток випускників юридичного факультету, які продовжують навчання на третьому рівні вищої освіти

3.      СЛУЖІННЯ СУСПІЛЬСТВУ

ЦІЛЬ 14.

Розвиток молодого покоління свідомих громадян, що сприятимуть розбудові власних громад на засадах сталого розвитку, демократії, патріотизму, тендерної рівності, толерантності, інклюзії.

Завдання:

1.       Активізувати участь студентів у волонтерській діяльності.

2.      Підвищити рівень конкурентоспроможності випускників юридичного факультету на ринку праці.

3.      Моніторинг відсотку працевлаштування випускників юридичного факультету в громадах.

ЦІЛЬ 15.

Стати осередком громадської активності, потужним інформаційним ресурсом для громади та органів місцевого самоврядування.

Завдання:

1.       Сприяти підготовці громадян до життя в інформаційному суспільстві та підвищувати їх інформаційно-правову культуру

2.      Забезпечити юридичне супроводження бізнес-ідей для спільного розвитку та розбудови громади

3.      Збільшити кількість інноваційних проектів, науково-дослідницьких робіт, реалізованих спільно та на замовлення громади і бізнесу

4.      Надання консультаційних юридичних послуг органам державної влади, органам місцевого самоврядування та громадянам

4.      Інтернаціоналізація

ЦІЛЬ 16.

Просування бренду української юридичної освіти через становлення міжнародної репутації університету як одного з провідних освітніх та наукових осередків Європи

Завдання:

1.       Активізувати участь юридичного факультету у найбільш авторитетних освітніх асоціаціях

2.      Створити умови для участі провідних науковців юридичного факультету, що викладають та проводять спільні наукові дослідження в закордонних університетах-партнерах

3.      Підвищити кількість наукових праць учених юридичного факультету, що індексуються Scopus та Web of Science, в т.ч. У співпраці з іноземними партнерами

4.      Розширення спектру надання освітніх послуг юридичного факультету іноземним громадянам

5.      Створити умови для впровадження освітніх програм, викладання на яких здійснюється іноземними мовами

6.      Проведення якісної PR -кампанії, профорієнтаційної, адресної маркетингової роботи

ЦІЛЬ 17.

Розширення доступу до якісної міжнародної освіти та науково- практичної діяльності вітчизняних здобувачів вищої освіти

Завдання:

1.       Збільшити відсоток студентів юридичного факультету, що володіють мовною компетентністю (англійська, німецька, французька, польська) на рівні не нижче в1

2.      Створити умови для реалізації академічних мобільностей здобувачів вищої освіти та академічного персоналу юридичного факультету

3.      Створити умови для провідних світових науковців з метою викладання та проведення спільних наукових досліджень на юридичному факультеті

4.      Підвищити кількість студентів юридичного факультету, які успішно пройшли практику/фахове стажування за кордоном

ЦІЛЬ 18.

Розширення кола міжнародних партнерів та результативна імплементація міжнародних угод про співробітництво з передовими міжнародними освітніми та науковими закладами і бізнес структурами

Завдання:

1.       Збільшення кількості укладених юридичним факультетом угод, за якими реалізуються конкретні заходи співробітництва

2.      Збільшення кількості успішних заявок юридичного факультету на міжнародні грантові програми та конкурси

 

5.      Управління та сталий розвиток

ЦІЛЬ 19.

Розвиток корпоративної культури, як елементу системи стратегічного управління, за рахунок орієнтації усіх працівників на загальні цілі, підвищення ініціативності персоналу, забезпечення відданості загальній справі та дотримання принципів тендерної рівності

Завдання:

1.       Формування та розвиток корпоративної культури юридичного факультету з урахуванням основних принципів сучасних концепцій управління

2.      Формування та розвиток корпоративної культури юридичного факультету за прикладом «університетів з традицією», культури «ендаументу» - фонду розвитку університету

3.      Формування та розвиток корпоративної культури юридичного факультету за формулою «школа-коледж-університет» на основі спільних цінностей та співпраці

ЦІЛЬ 20.

Розвиток кваліфікованого управління персоналом та забезпечення економічної стабільності

Завдання:

1.       Реалізація системного підходу для підвищення кваліфікації та стажування співробітників юридичного факультету - отримання сучасних компетентностей

2.      Впровадження та розвиток прогресивної системи рейтингування та мотивації викладачів юридичного факультету

3.      Створити умови для комплексної автоматизації процесів управління, «диджиталізації» управління юридичним факультетом (запровадження електронного документообігу, електронного деканату)

4.      Впровадження системи планування та розподілу навантаження викладачів (зокрема, таблиці показників індивідуальної роботи викладача кафедри)

ЦІЛЬ 21.

Розбудова системи інформаційного менеджменту юридичного факультету

Завдання:

1.       Дотримання вимог до контенту веб-сайту юридичного факультету та його структурних підрозділів

2.      Забезпечення 100% англомовного контенту веб-сайту

ЦІЛЬ 22.

Удосконалення інфраструктури та розвиток матеріально-технічної бази для ефективної реалізації освітніх послуг юридичного факультету

Завдання:

1.       Створення та підвищення кількості місць спільної роботи студентів

ЦІЛЬ 23.

Впровадження моделі відповідального споживання за рахунок оптимізації використання природних ресурсів, зменшення навантаження на природні екосистеми, формування екологічної культури академічної спільноти

Завдання:

1.       Зменшення споживання енергоресурсів(електроенергія, вода, газ, твердопаливні ресурси)

bottom of page