top of page

Ленгер Яна Іванівна

Професор

доктор юридичних наук

Кафедра конституційного адміністративного та міжнародного права

БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Фахову юридичну освіту здобувала на юридичному факультеті Ужгородського національного університету за спеціальністю «Правознавство», який закінчила у 2003 році, отримавши спеціалізацію «Юрист».

   З  вересня 2003 р. по січень 2019 року працювала на кафедрі конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету Ужгородського національного університету, пройшовши шлях від асистента кафедри до професора кафедри.

   З  січня 2019 року по жовтень 2023 року працювала на посаді професора кафедри  гуманітарних наук, соціального забезпечення та права у Луцькому національному технічному університеті

  З жовтня 2023 року працюю професором кафедри конституційного, адмінстративного та міжнародного права у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

    Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень. Диплом ДК № 064102  від 13 лютого 2008 року.

   Доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, Атестат АД №012913  від 17 червня 2010 року.

   Доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.  Диплом ДД №007446 від 16.05.2018 р. Тема дисертації: «Колізії в муніципальному праві: проблеми теорії та практики».

    Професор кафедри права, Атестат АП002316 від 09.02.2021 року.

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  • 2003 року по 2008 рік – викладач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету. 

  • 2008 р. по 2018 р.  – доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.

  • 2018 р. по січень 2019 р. – професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету,

  • з січня 2019 року по червень 2019 року  - професор кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права Луцького національного технічного університету,

  • вересня 2019 року  - професор кафедри права Луцького національного технічного університету.

  • вересень 2019 року – жовтень 2023 р. – завідувач кафедри права Луцького національного технічного університету

  • жовтень 2023 року – до сьогодні – професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського національного університету імені Лесі Українки.

 

ВИБРАНІ ПРАЦІ

1.  Ленгер Я.І. Конфлік як правовий феномен: органічний, радикальний та комунікативний підхід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юридичні науки. - №18. – 2015. – С. 41-44.

2. Ленгер Я.І. Конституціоналізм в Україні як реалізація ідеї євроінтеграції. Стаття у фаховому виданні Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 32. Том 1. 2015 р. С .68-72.

3. Ленгер Я.І. Колізії в муніципальному праві: загальнотеоретичний аспект. Право і суспільство. - № 5. – 2015. – С.14-17.

4. Ленгер Я.І. Конфлікт та колізія як різновид протиріччя в праві – електронне фахове видання. Порівняльно аналітичне право. - № 6. – 2016. – C. 59-61.

5. Lenger Y. Conflicts of competence in municipal law, their types. Visegrad Journal on Human Rights. - № 6. – 2016. – C. 113-117.

6. Ленгер Я.І. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування: колізійні питання делегування. Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 37. Том 1. 2016. – С. 44-49.

7. Ленгер Я.І. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб в Україні: колізійні питання та можливі шляхи їх усунення. Конституційно-правові академічні студії. – №1. - 2016. – С. 19- 26.

8. Yana Lenger Axiology of conception of legal collision in municipal law and its resolution mechanism. Juridic National; teorie si practica. - №2 (24). – 2017. – С. 57-60

9. Ленгер Я.І. Внутрішні причини та зовнішні фактори виникнення правових колізій в муніципальному праві. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.– Випуск 2.Том 2. – 2017. – С. 25-28.

10. Ленгер Я.І. Механізм вирішення правових колізій в муніципальному праві, його елементи. Актуальні проблеми держави і права. – 2017. - № 78. – С. 81-85.

11. Ленгер Я.І. Органи місцевого самоврядування та інші органи як суб’єкти правовідносин із врегулювання муніципально-правових колізій. Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 44 - 2017. – С. 52-55.

12. Ленгер Я.І. Класифікація колізій в муніципальному праві. Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 42. - 2017. – С. 44-46.

13. Ленгер Я.І. Ієрархічний та змістовний принципи вирішення правових колізій в муніципально-правових актах. Вісник Херсонського університету. – 2017. - Випуск 2. Том 1. – С. 52-55.

14. Ленгер Я.І. Пріоритет нормативно-правового акту як спосіб розв’язання колізії. Держава та регіони. - № 1. – 2017. – С. 19-25.

15. Ленгер Я.І. Категорії правовий конфлікт та колізія: аналіз через призму теорій право розуміння. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. –Випуск 1. Том 2 – 2017. – С.50- 53.

16. Ленгер Я.І. Правові колізії між рівними за юридичною силою правилами поведінки, їх особливості. Юридичний науковий електронний журнал. № 2. – 2017. С. 20-22. державно-територіального устрою українських земель (на прикладі проекту конституції УНР О.Ейхельмана). Нове українське право. Євроінтеграція. № 6. 2022. С 62-68.

17. Ленгер Я.І. Взаємодія органів публічної влади як спосіб попередження та розв’язання муніципально-правової колізії Фаховий електронний журнал. Юридичний науковий електронний журнал. № 3. – 2017. С. 36-39.

18. Lenger Y. Law making activity as an effective means of avoiding and resolution of conflicts in the municipal law. Science of Europe. – №13(13). – Vol 4. – 2017. - P.97-100

19. Ленгер Я.И. Выявление, решение и устранение правовых коллизий как элементы ефективного механизма их преодоления. Legea si Viata. - № 4/2(304). – 2017. – С. 71-74.

20. Ленгер Я.І. Закономірності розв’язання правових колізій в муніципальному праві. Науковий вісник публічного і приватного права. - № 1. – 2017. – С. 22-25.

21. Ленгер Я.І. Правова природа колізії та її особливості в муніципальному праві. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Випуск 25. – 2017. – С. 14-18.

22. Ленгер Я.І. Форми співвідношення закону та підзаконного акту як умова уникнення колізій в муніципальному праві. Право і державне управління. – 2017. -№ 1. – С. 31-36.

23. Ленгер Я.І. Принципи вирішення правових колізій в муніципальному. Право і суспільство. – 2017. - № 2. – С. 21-26.

24. Ленгер Я.І. Правова експертиза нормативно-правового акту як превентивно-контрольна процедура вирішення правової колізії в муніципальному праві. Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. - № 1. - С. 34-37.

25. Ленгер Я.І. Повноваження органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади. Юридичний електронний журнал Запорізького національного університету. -№ 4. 2018. С. 43-47

26. Ленгер Я.І., Ревуцька І.Е. Конфлікт як правовий феномен: плюралізм розуміння. Вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. - №52. 2018.

27. Ленгер Я.І., Ревуцька І.Е. Судовий спосіб вирішення правових колізій. Науковий вісник Херсонського державного університету. № 4. 2018. С.44-47

28. Ленгер Я.І., Заборовський В.В. Правова специфіка природи оскарження нормативних та індивідуальних актів органів публічної влади. №4. Порівняльно-аналітичне право. 2018

29..Zaborovskyy V., Buletsa S., Bysaga Yu., Manzyuk V., Lenher Ya. Professional activity of medical lawyer. Georgian Medical News. 2020. № 3 (300). Р. 146-152. ISSN: 15120112,  PubMed: 32383719

30..Lenher, Y.I., Кubiv, S.I., Bobro, N.S., Lopushnyak, G.S., Kozhyna, A. Innovative potential in European countries: Analytical and legal aspects.  International Journal of Economics and Business Administration. 2020. 8(2), с. 250-264  DOI: 10.35808 / ijeba / 457.

31..Anishchuk V.V., Lenher Ya.I., Tereshchuk G.A Modern Challenges in the Field of Legal Regulation of the Digital Economy. 2nd International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth” (MTDE 2020), Volume 138, p. 747-751. (Web of Science)

32.Ленгер Яна. Колізії в локальній правотворчості. Конституційно-правові академічні студії. Ужгород. 2021. №1. С 56-65. DOI: https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.06

33.Ленгер Я. І.,.Вісин В. В. Становлення юридичної компаративістики як напряму сучасної правової науки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021. № 54. том 1.  с.124-128 . DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.54.1.28

34. Oleksandr Stasiuk, Yana Lenher, Viktoriia Koretska, Nataliia Riabykh, Andrii Samilo/  OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS UNDER THE CONDITIONS OF NATIONAL LAW ADAPTATION TO THE NORMS OF THE EUROPEAN UNION. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 13/02-XXXV. Р 107-111. (Web of Science).

35. Ленгер Я.І., Вісин В.В., Євроатлантичні традиції конституалізації

 

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ

1.Ленгер Я. І. Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект: монографія / Я. І. Ленгер. – 2017. 336 с.

2.Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти. Монографія. Колектив авторів. – Ужгород. РІК-У. 2017. 348 с.

3.Захист прав внутрішньо переміщених осіб. Монографія. Авторський колектив. – 2018. 268 с.

4.Права людини в національному та європейському контекстах: підручник/ Н.І. Петрецька, Ю.М. Бисага. – Ужгород, 2018. – 482 с.

5.Конституційне право України. Підручник. Авторський колектив. – 8-е видання перероблене та доповнене. Ужгород. Гельветика. – 2018. – 410 с.

6. Lenger Ya.I,  Zaborovsky V.V., Buletsa S.B., Lazur Ya.V., Chepys O.I. Independence and self-dependence of the Ukrainian lawyer in the aspect of determining the absoluteness or relativity of their legal nature. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: collective monograph. Vol. 4. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 420 р.

7. Гусь А.І., Карабін Т.О., Ленгер Я.І., Менджул М.В., Савчин М.В., Сюсько М.М., Черевко П.П. Правовий режим публічного майна об’єднаних територіальних громад. Монографія. За загальною редакцією д.ю.н. Я. В. Лазура. Ужгород.  2018.   212 с. ( мої сторінки 101-137).

ВИБРАНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

1. Методичні рекомендації з дисципліни «Муніципальне право. Ужгород. 2018. 21 с.

2. Методичні рекомендації з  дисципліни «Право Європейського Союзу».  Ужгород. 2018. 18 с.

3. Методичні рекомендації з дисципліни «Актуальні проблеми конституційного права та процесу».  Ужгород. 2018. 25с.

4. Методичні рекомендації з написання кваліфікаційної роботи бакалавра. Ужгород. 2018. 28 с.

5. Методичні рекомендації з написання кваліфікаційної роботи магістра.  Ужгород. 2018. 29 с.

6. Конституційне право України. Методичні вказівки до лекційних занять для студентів 081 Право / Ленгер Я.І.  Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. 106 с.

7. Актуальні проблеми конституційного права. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Право». Луцьк. 2019. 88 с.

8. Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Право" денної та заочної форми навчання. Луцьк. 2020. 48 с.

9.Технології правотворення, нормопроектування та правозастосування. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Право» галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання. Луцьк. 2021. 110 с.

10. Публічне та приватне право: тлумачення та застосування. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Право» галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання. Луцьк 2021. 40 с.

11. Публічне управління та право. Ч. 2. Публічне право : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми 281 Публічне управління галузі знань 28 Публічне управління спец. 281 Публічне управління та адміністрування для денної та заоч. форм навч. / уклад. Я. І. Ленгер. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 148 с.

12. Публічне право : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спец. 281 Публічне управління та адміністрування для денної та заоч. форм навч. / уклад. Я. І. Ленгер. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 209 с.

bottom of page