top of page
jakushev.jpg

К.Ю.Н., ДОЦЕНТ

ЯКУШЕВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

професор кафедри

ПУБЛІКАЦІЇ

Статті

1. Якушев І. Право на працю та його гарантії у ринковій економіці // Науковий вісник ВДУ: Юридичні науки. – Луцьк. – 1997. – № 10. – С. 25-30.

2. Якушев І. Теоретичні аспекти правосуб'єктності // Науковий вісник ВДУ: Юридичні науки. – Луцьк – 1998. – № 11. – С. 53-59.

3. Якушев І. Трудова правосуб'єктність громадян // Науковий вісник ВДУ: Юридичні науки. – Луцьк – 1999. – № 2. – С. 16-22.

4. Якушев І. Юридичні властивості суб'єктів права // Вісник Львівського університету. Серія: юридична. Вип. 35. – Львів, 2000. – С. 33-37.

5. Якушев І. Правовий захист у соціальній політиці: право на працю та його соціально-правові гарантії в сучасних умовах // Теоретико-методологічні основи аналізу реформаційної політики: Збірник наукових праць. Наукові записки. Серія "Політологія". Випуск 1. – Острог – Луцьк: Вид-во "Острозька Академія", 2003. – 817 с.  С. 317-326.

6. Якушев І. Правовий аспект науки красномовства // Юридична Україна. – 2006. - № 8. – С. 102-103.

7. Якушев І. Проблеми законодавчого врегулювання працевлаштування громадян країн Європейського Союзу в Україні // Спільний простір свободи, безпеки та справедливості Європейського Союзу і проблема міграції. Збірник наукових праць. – Хелм, Друкарня Кресова, Адам Боднарук. – 2006. – С. 135-139.

8. Якушев І., Муляр О. Олімпіада з правознавства як засіб формування творчих здібностей учнів // Педагогічний пошук. – 2008. - №№ 2-3. – С. 49-51; 64-69.

9. Якушев І.М. Правосуб’єктність в теорії трудового права // Право України. – 2008. – № 3. – С. 36-41.

10. Якушев Ігор. Імплементація норм міжнародного трудового права у національне законодавство // Сучасні проблеми системи правосуддя в Польщі та Україні: Збірник наукових статей. Суд окружний в Тернобжегу (Польща), 2010. – С. 62-69.

11. Якушев І. М., Пилипенко П. Д. Взаємодія норм міжнародного права і трудового законодавства України / Історико-правовий часопис : журнал / упоряд. О. Крикунов, О. Старчук, І. Шевчук, Л. Шевчук, О. Юхимюк. – Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – № 1 – С. 83-87.

12. Якушев И. Трудовой коллектив как субъект локального нормотворчества // Закон и жизнь. – 2013. – № 9/3 (261). – С. 295-299.

13. Якушев І. М. Норма права і правова норма: проблеми співвідношення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – № 21. – Ч. 1. – Т. 1. – С. 113-115.

14. Якушев І. М. Локальні імперативні норми у системі  норм трудового права //  Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 98-103.

15. Якушев І.М. Взаємодія норм трудового права і правового регулювання / Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2016. – № 2 (8). – С. 107-111. (247 с.)

16. Якушев І. Реалізація права на працю за строковим трудовим договором / Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2017. – № 2 (10). – С. 88-93. (200 с.)

17. Якушев І. Робочий час як норма праці / Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2018. – № 1 (11). – С. 81-86. (167 с.).

 

Навчально-методичні праці

 

1. Тестові завдання для вступників. Основи правознавства / Уклад. С.Ф. Василюк, В.М. Вознюк, О.Г. Колб, В.С. Наливайко, Л.П. Решетник, З.Ф. Самчук, Н.Ф. Чубоха, Т.Д. Шевченко, І.М. Якушев. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волинського держ. у-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 310 с.

2. Єлов В.А., Якушев І.М. Навчально-методичний посібник (модуль) з трудового права. – Луцьк: Вежа, 2002. – 100 с.

3. Тестові завдання для вступників. Основи правознавства. Вид. 2-ге, адаптоване до чинного законодавства / Уклад. С.Ф. Василюк, В.М. Вознюк, О.Г. Колб, В.С. Наливайко, Л.П. Решетник, З.Ф. Самчук, Н.Ф. Чубоха, Т.Д. Шевченко, І.М. Якушев. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волинського держ. у-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 340 с.

4.  Тестові завдання для вступників. Вид. 4-те. Основи правознавства / Уклад. С.Ф. Василюк, В.М. Вознюк, Г.В. Денисова, О.Г. Колб, В.С. Наливайко, Л.П. Решетник, З.Ф. Самчук, Н.Ф. Чубоха, Т.Д. Климчук, І.М. Якушев. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волинського держ. у-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 565 с.

5. Довідник для вступників до Волинського державного університету імені Лесі Українки / За ред. проф. Олексеюка І.Д.; Уклад. І.Д. Олексеюк, В.В. Божко, І.М. Констанкевич, А.І. Поручинський, О.С. Семенов, І.М. Якушев, А.С. Киричук. – Луцьк: Ред.-вид. від. "Вежа" Волинського держ. у-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 227 с.

6. Порівняльне трудове і процесуально-трудове право: навчально-методичний комплекс. Навчальний посібник / П.Д. Біленчук, А.С. Мацко, І.М. Якушев, О.О. Шульга. – К.: УСЗ, 2011. – 23 с.

7. Господарське право України і Трудове право України. Програма для державного екзамену (господарсько-правова спеціалізація). / А. В. Духневич, І. М. Якушев. – Луцьк.: РВВ «Вежа», 2012. – 32 с.

8. Завдання для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Господарське право України» і «Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності» для студентів 3 курсу денної форми навчання / Н. І. Вознюк, А. В. Духневич, А. А. Козіброда, Л. П. Решетник, М. В. Сокол, В. Є. Філіпович, Н. Ф. Чубоха, І. М. Якушев. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2012. – 24 с.

9. Завдання для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Екологічне право України», «Земельне право України», «Аграрне право України», Право соціального захисту України», Проблеми пенсійного забезпечення в Україні», «Вирішення трудових спорів», Господарське процесуальне право України», «Правове регулювання банкрутства», «Правові засади створення та діяльності господарських товариств», «Правова робота в народному господарстві», «Банківське та біржове право» для студентів 4 курсу денної форми навчання / Н. І. Вознюк, А. В. Духневич, А. А. Козіброда, Л. П. Решетник, М. В. Сокол, В. Є. Філіпович, Н. Ф. Чубоха, І. М. Якушев. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2012. – 228 с.

10. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудове право України» для студентів 2 курсу денної форми навчання / Н. І. Вознюк, А. В. Духневич, А. А. Козіброда, Л. П. Решетник, М. В. Сокол, В. Є. Філіпович, Н. Ф. Чубоха, І. М. Якушев. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2012. – 108 с.

11. Правознавство. Програма та тестові завдання для проведення вступного випробування на навчання за галуззю знань «Право» ОКР спеціаліст, магістр / Кол. авторів: за ред. І. М. Якушев. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2012. – 159 с.

12. Трудове право України [Текст] : словник-довідник / уклад. : І. М. Якушев, О. В. Старчук; за заг. ред. І. М. Якушев. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 280 с.

13. Трудове право України : зб. задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.

14. Право: тестові завдання вступного випробування для здобуття ОС «Магістр» / колектив авторів; за заг. ред. О.В. Лаби. – Випуск 2 (допов. та перероб.) – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 184 с.

 

Монографії

 

1. Теорія трудового права України : монографія / І. М. Якушев, Ю. В. Вусенко, О. В. Старчук  [та ін.]; за ред. І. М. Якушева. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. –  572 с.

2. Теорія трудового права України: монографія / [Якушев І. М., Вусенко Ю. В., Сокол М. В., Старчук О. В., Чубоха Н. Ф., Щербюк Н. Ю.]; за ред. Якушева І. М. - 2-те вид., переробл. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. –  728 с.

 

Тези

 

1. Якушев І. Теоретична модель правової держави // Матеріали ХХХІХ наукової конференції професорсько–викладацького складу і студентів Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1993. – С. 372.

2. Якушев І.М. Правосуб’єктність трудового колективу в сучасних умовах // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами 1 Міжвузівської науково-практичної конференції. 21-22 травня 2004 р. м. Луцьк. – Луцьк, 2004. – С. 75-81.

3. Якушев І.М. Правосуб'єктність роботодавців у трудовому праві // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції. 27-28 травня 2005 р. м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 141-148.

4. Якушев І. Проблеми правосуб’єктності у теорії трудового права // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 2-3 червня 2006 року. Т. 2. / Луцьк: Вежа, 2006. – С. 115-120.

5. Якушев І.М. Норми права: поняття, властивості, структура // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 30-31 травня 2008 року / Луцьк: Вежа, 2008. – С. 70-72.

6. Якушев І.М. Імплементація норм міжнародного трудового права у національне законодавство України // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 29-30 травн 2009 року / Луцьк: Вежа, 2009. – С. 472-476.

7. Якушев І.М. Локальні норми трудового права // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 4-5 червня 2010 року / Луцьк: Вежа, 2010. – С. 537-539.

8. Якушев І. М. Децентралізовані норми трудового права // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Луцьк, 4-5 червня 2010 року / Луцьк: Вежа, 2010. – С. 537-539.

9. Якушев І. М. Норма права як основа правової норми // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. Матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 66-67.

10. Якушев І. М., Чубоха Н.Ф. Локальні норми трудового права: особливості сфери дії // Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 24-25 черв. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 240-242.

 

Підручники і навчальні посібники

 

1.Трудове право України: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2003. – 536 с.

2. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, І.М. Якушев, Т.П. Шевчук; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2004. – 536 с.

3. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак І.М. Якушев, Т.П. Шевчук; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2005. – 536 с.

4. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак І.М. Якушев, Т.П. Шевчук; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2007. – 536 с.

5. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак І.М. Якушев, Т.П. Шевчук; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2010. – 536 с.

6. Трудове право України [Текст] : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 5-те вид., переробл. та допов. - К. : Ін Юре, 2014. - 548 с.

bottom of page